Privacy policy

Inhoudsopgave menu

Artikel 01 - Identiteit van de ondernemer

        Bedrijfsadres:
        Eimerick 12
        5653 RM, Eindhoven

        Website:
        www.innovv.nl
        www.innovv.be

        Openingstijden:
        Ma t/m Vr: 10:00 – 14:00 / 14:30 – 18:00
        Za t/m Zo: Telefonisch niet bereikbaar

        Telefoonnummer:
        +31 40 84 57 555 (lokaal tarief)

        E-mailadressen:
        info@innovv.nl
        klantenservice@innovv.nl

        KvK-nummer:
        64725731

        BTW-nummer:
        NL855801967B01 

        Bankgegevens:
        ING bank
        NL76 INGB 0007 0930 38
        T.n.v. EYEGOTYOU B.V. 

Artikel 02 - E-mailadres

1.     Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken
        hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw
        gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder
        gebruik van uw email adres.

2.     Bij het verzamelen van uw email adres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het
        overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

Artikel 03 - Postadres

        Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.

Artikel 04 - Telefoonnummer

        Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

Artikel 05 - Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

 

1.     De gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

A.     De uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
B.     De goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
C.     De behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;

2.     U toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan. Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk
        is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. 

Artikel 06 - Bijzondere persoonsgegevens

        In het kader van het aanbieden van producten of diensten die u zouden kunnen interesseren, kunnen wij gegevens van personen die hun gegevens
        beschikbaar hebben gesteld doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn, wanneer dit noodzakelijk is;

A.     Voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
B.     Voor de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
C.     Voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren.

        Als bovenstaande gronden niet van toepassing zijn, vragen wij uw toestemming voordat de gegevens met derden worden gedeeld.

        Voor meer informatie kunt u het ‘privacy-beleid’ raadplegen van:
        Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ 

Artikel 07 - Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

A.     Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare
        standaarden binnen de IT-sector;
B.     Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een
        beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up);
C.     Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die
        wij ontvangen op onze site; 

Artikel 08 - Veiligheid opslag van gegevens

Veiligheidscriteria:

A.     Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
B.     Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
C.     Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige
        persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
D.     Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
E.     Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te
        gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
F.     Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde
        patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software. 

Artikel 09 - Toegang tot uw gegevens

        Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens
        kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u
        contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

Artikel 10 - Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact met ons opnemen:

A.     Op de volgende email adressen: info@innovv.nl, klantenservice@innovv.nl
B.     Op het volgende telefoonnummer: +31 40 84 57 555 (lokaal tarief)

        Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per email van
        op de hoogte worden gesteld.

Add to cart